TYNK-CW (biały) – tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny biały

Tynk CW jest fabrycznie przygotowaną zaprawą tynkarską na bazie białego cementu, sortowanych kruszyw kwarcowych z dodatkiem środków poprawiających wiązanie i przyczepność. Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego jak i ręcznego tynkowania ścian ze wszystkich dostępnych materiałów budowlanych.

ZASTOSOWANIE

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Tynk może być nakładany na ściany i stropy betonowe wykonanych z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, elementów z betonów lekkich, pustaków keramzytowych itp.

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

NARZĘDZIA

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, stalowa kielnia, dozownik wody, łata tynkarska, paca z gąbki lub filcu.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, niepylące i stabilne. Podłoże o jednorodnej i niskiej chłonności należy zagruntować gruntem uniwersalnym GRUNLIT-U. Ściany z materiałów o większej chłonności należy zagruntować gruntem odcinającym GRUNLIT-O. Podłoże musi być nie przemarznięte, suche i zabezpieczone przed wpływem bezpośredniego działania słońca, zacinającego deszczu i silnego wiatru. W miejscach łączenia ścian z innymi materiałami oraz w bruzdach instalacyjnych należy wtopić siatkę z włókna szklanego.

Obróbka

Zaprawę wymieszać z czystą wodą w ilości 5,5 - 6,0l/25 kg w mieszalniku lub przy pomocy mieszadła do uzyskania jednorodnej masy, nie zawierającej grudek,. Agregatem lub stalową kielnią nanieść na ścianę i wyrównać łatą tynkarską. Po wstępnym wiązaniu zatrzeć pacą z gąbki lub filcu. Nie gładzić pacą stalową.

CZAS WYSYCHANIA

Przy temperaturze +20° C i względnej wilgotności 65%, tynk można poddać dalszej obróbce (np. malowaniu) przyjmując jeden dzień na każdy mm grubości tynku. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania może ulec zmianie.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Temperatura powietrza, podłoża jak i produktu powinna zawierać się w granicach od +5° C do +25° C. Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu. W trakcie aplikacji i obróbki należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej i BPH. Do zaprawy nie wolno dodawać żadnych obcych domieszek, a do rozrabiania można używać jedynie czystej wody.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaliczny. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz normami i przepisami BHP.

PRZECHOWYWANIE

Zaprawę należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: worek 25 kg
Zbiorcze: paleta ofoliowana 1050 kg