TERMOLEP-GL – klej elastyczny

Kleje do ceramiki i kamienia

TERMOLEP-GL klej elastyczny

TERMOLEP-GL – klej elastyczny

Zaprawa klejowa o podwyższonych właściwościach roboczych. Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podłożami mogą być betony zwykłe, tynki cementowe i cementowowapienne, jastrychy cementowe. Zaprawę tą można stosować na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym.

Zużycie:

Dla pacy zębatej 6 mm ok. 3,0 kg/m²
Dla pacy zębatej 8 mm ok. 4,0 kg/m²
Dla pacy zębatej 10 mm ok. 5,0 kg/m²

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być czysta, trwała, nośna, związana i wysezo-nowana oraz zagruntowana GRUNLITEM-U. Stare warstwy o słabej przyczepności, należy zagruntować GRUNLITEM-G.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę wymieszać z czystą wodą 5-6l/25kg do uzyskania jednorod­nej masy za pomocą mieszadła mechanicznego wolnoobrotowego tj ręczna mieszarka. Odczekać 4 min i ponownie wymieszać. Zapra­wę nanosić pacą lub szpachelką a następnie ściągnąć pacą zębatą Płyt­ki przyklejać w czasie nie dłuższym niż 15 min od naniesienia kleju i I godziny od dodania wody. Jeżeli zaprawa zgęstnieje tracąc swoje wła­ściwości robocze należy ją ponownie energicznie wymieszać nie doda­jąc wody. Dodanie większej ilości wody niż zaleca producent spowo­duje pogorszenie właściwości zaprawy klejowej. Do zaprawy nie do­dajemy innych substancji.

NARZĘDZIA

Mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, kielnia, szpachelką, paca z ząb­kami, dozownik wody, Paca szpachelek i kielnia powinny być wykona­ne ze stali nie rdzewnej.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura stosowania +5°C do +25°C. Proporcje mieszania z wodą: ok. 5-6 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Czas przydat­ności do użycia po zarobieniu wodą: ok. I godziny w temperaturze +20°C i wilgotności powietrza ok. 60%; ok.40 min w temperaturze otoczenia powyżej +25°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaliczny Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Prace murarskie prowa­dzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i normami i przepisami BHP.

ZUŻYCIE

Dla pacy zębatej 6 mm ok. 3,0 kg/m²
Dla pacy zębatej 8 mm ok. 4,0 kg/m²
Dla pacy zębatej 10 mm ok. 5,0 kg/m²

PRZECHOWYWANIE

Zaprawę przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opako­waniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 20°C i wilgotności powietrza 60%. W innych warunkach dane techniczne mogą ulec zmianie.

OPAKOWANIE

Jednostkowe: Worek 25 kg
Zbiorcze: Paleta 1050 kg