HYDROLIT – polimerowa dwuskładnikowa membrana uszczelniająca

Hydroizolacje

HYDROLIT polimerowa dwuskładnikowa membrana uszczelniająca

HYDROLIT – polimerowa dwuskładnikowa membrana uszczelniająca

Dwuskładnikowa, wysokoelastyczna membrana uszczelniająca w postaci dyspersji żywicy akrylowej i zaprawy cementowej z dodatkami uszlachetniającymi Po wyschnięciu tworzy szczelną, zwartą, elastyczną, odporną na wodę, bezspoinową izolację powłokową, która charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością oraz zdolnością pokrywania rys. Wyrób ekologiczny – nie zawiera żadnych rozpuszczalników.

Ilość warstw: 2-3

Zużycie:

1,25 kg/m² na 1mm grubości warstwy

ZASTOSOWANIE

HYDROLIT nadaje się do wykonania izolacji przeciwwodnej ław i płyt fundamentowych. Służy do wykonywania izolacji podpłytkowej tarasów,  balkonów, basenów. Do wykonywania przeciwwilgociowych powłok uszczelniających powierzchni poziomych i pionowych. Podłożami przeznaczonymi do pokrycia preparatem HYDROLIT mogą być: betony zwykłe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy (również grzejne), elementy murowe z silikatów, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych – wykonane na pełne spoiny, tynki gipsowe (o wilgotności < 1%), płyty kartonowo-gipsowe, jastrychy cementowe wewnętrzne zwykłe i z grzaniem podłogowym, jastrychy anhydrytowe (o wilgotności <0,5%) zwykłe i z ogrzewaniem podłogowym, podłogowe zaprawy wyrównawcze, wewnętrzne okładziny ceramiczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, równe, zwarte i lekko porowate, wolne od zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność izolacji (np. kurzu, wykwitów, olejów i tłuszczów, powłok malarskich) oraz suche. Wyprawy i warstwy niestabilne o niedostatecznej wytrzymałości należy usunąć. Rysy i pęknięcia o szerokości większej niż 0,7 mm należy naprawić przez ich rozkucie i wypełnienie zaprawą wyrównawczą. Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy (chyba że zastosowano środki zmniejszające skurcz), tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy anhydrytowe  - co najmniej 2 tygodnie. Wilgotność podłoża nie może się zwiększać, aby nie wystąpił napór wody mogący powodować odrywanie powłoki uszczelniającej od podłoża. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Tynki gipsowe muszą być jednowarstwowe o grubości co najmniej 10 mm i nie powinny być wygładzane ani filcowane. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża pylące należy zagruntować środkiem gruntującym GRUNILIT U lub GRUNLIT G.  

APLIKACJA

Przed użyciem HYDROLIT należy przygotować do aplikacji poprzez wlanie komponentu płynnego do wiadra i dosypywaniu składnika sypkiego z jednoczesnym mieszaniem mieszadłem wolnoobrotowym, do momentu uzyskania jednorodnej masy. Stosunek wagowy składnika sypkiego do składnika płynnego wynosi 3:1. Po upływie 5 minut materiał ponownie wymieszać. Masy nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi materiałami.  Po przygotowaniu podłoża prace należy rozpocząć od dodatkowego uszczelnienia połączeń ścian, ścian i podłóg, szczelin dylatacyjnych, przejść rur i ewentualnie wpustów podłogowych, przy użyciu taśmy uszczelniającej, narożników uszczelniających oraz ściennych i podłogowych kołnierzy uszczelniających. W pobliżu uszczelnianych miejsc należy nanieść warstwę HYDROLIT, przyłożyć narożnik, taśmę lub kołnierz uszczelniający, docisnąć i cienko pokryć masą izolacyjną. Bezpośrednio po wykonaniu uszczelnień miejsc specjalnych nanosić masę izolacyjną na całe uszczelniane podłoże przy użyciu pędzla murarskiego oraz pacy. Masę należy nakładać warstwą o jednakowej grubości, nie pozostawiając porów. W jednym przejściu powinno się nałożyć ok. 1,25 kg/m2, co odpowiada warstwie o grubości 1 mm.  Po wyschnięciu pierwszej warstwy, należy nanieść drugą warstwę powłoki. Aby uzyskać właściwe uszczelnienie podłoża, wymagane jest wykonanie powłoki co najmniej dwuwarstwowej o łącznej grubości 2 mm.

UWARUNKOWANIA

Chronić przed przemarzaniem. Przechowywać i przewozić w temperaturze od +5°C do +30°C. Termin przechowywania w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowania wynosi minimum 12 miesięcy.

ZUŻYCIE

1,25 kg/m² na 1mm grubości warstwy

OPAKOWANIA

Produkt pakowany jest w wiaderka o łącznej wadze 20 kg

(składnik A: kanister 5 kg , składnik B: 15 kg)