FOLIT-Z – polimerowa płynna folia izolacyjna

Hydroizolacje

FOLIT-Z polimerowa płynna folia izolacyjna

FOLIT-Z – polimerowa płynna folia izolacyjna

Jednoskładnikowa, gotowa do stosowania masa uszczelniająca w postaci dyspersji żywicy akrylowej. Po wyschnięciu tworzy szczelną, zwartą, elastyczną, odporną na wodę, bezspoinową izolację powłokową, która charakteryzuje się bardzo dużą przyczepnością oraz zdolnością pokrywania rys. Wyrób ekologiczny – nie zawiera żadnych rozpuszczalników.

Grubość pojedynczej warstwy 0.6 – 0.8 mm.

Ilość warstw – min. 2.

Zużycie:

ok. 1,35 kg/m² na 1mm grubości warstwy

 

ZASTOSOWANIE

Służy do wykonywania izolacji podpłytkowej tarasów i balkonów. Do wykonywania przeciwwilgociowych powłok uszczelniających powierzchni poziomych i pionowych przed układaniem płytek ceramicznych i innych okładzin wykończeniowych w pomieszczeniach narażonych na intensywne działanie wilgoci np.: kuchnie, łazienki, toalety, pralnie, kabiny prysznicowe, piwnice itp. Podłożami przeznaczonymi do pokrycia Folit Z mogą być: betony zwykłe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy (również grzejne), elementy murowe z silikatów, z betonów lekkich kruszywowych i komórkowych – wykonane na pełne spoiny, tynki gipsowe (o wilgotności < 1%), płyty kartonowogipsowe, jastrychy cementowe wewnętrzne zwykłe i z grzaniem podłogowym, jastrychy anhydrytowe (o wilgotności < 0,5%) zwykle i z ogrzewaniem podłogowym, podłogowe zaprawy wyrównawcze, wewnętrzne okładziny ceramiczne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, równe, zwarte i lekko porowate, wolne od zanieczyszczeń mogących zmniejszyć przyczepność płynnej folii (np. kurzu, wykwitów, olejów i tłuszczów, powłok malarskich) oraz suche. Wyprawy i warstwy niestabilne o niedostatecznej wytrzymałości należy usunąć. Rysy i pęknięcia o szerokości większej niż 0,7 mm należy naprawić przez ich rozkucie i wypełnienie zaprawą wyrównawczą. Podłoża betonowe muszą mieć co najmniej 6 miesięcy (chyba że zastosowano środki zmniejszające skurcz), tynki oraz cementowe jastrychy co najmniej 4 tygodnie, natomiast jastrychy anhydrytowe - co najmniej 2 tygodnie. Wilgotność podłoża nie może się zwiększać, aby nie wystąpił napór wody mogący powodować odrywanie powłoki uszczelniającej od podłoża. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Tynki gipsowe muszą być jednowarstwowe o grubości co najmniej 10 mm i nie powinny być wygładzane ani filcowane. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża pylące należy zagruntować środkiem gruntującym GRUNLIT U lub GRUNLIT G.

APLIKACJA

Przed użyciem FOLIT Z  wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Masy nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi materiałami. Po przygotowaniu podłoża prace należy rozpocząć od dodatkowego uszczelnienia połączeń ścian, ścian i podłóg, szczelin dylatacyjnych, przejść rur i ewentualnie wpustów podłogowych, przy użyciu taśmy uszczelniającej, narożników uszczelniających oraz ściennych i podłogowych kołnierzy uszczelniających. W pobliżu uszczelnianych miejsc należy nanieść warstwę FOLIT Z, przyłożyć narożnik, taśmę lub kołnierz uszczelniający, docisnąć i cienko pokryć masą folii płynnej. Bezpośrednio po wykonaniu uszczelnień miejsc specjalnych nanosić masę izolacyjną na całe uszczelniane podłoże przy użyciu wałka lub pędzla. Masę należy nakładać warstwą o jednakowej grubości, nie pozostawiając porów. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, należy nanieś drugą warstwę powłoki. Aby uzyskać właściwe uszczelnienie podłoża, wymagane jest wykonanie powłoki co najmniej dwuwarstwowej, o łącznej grubości 1-1,5mm. Po wyschnięciu FOLIT Z, można przystąpić do układania płytek ceramicznych, stosując elastyczne zaprawy klejące.

UWARUNKOWANIA

Chronić przed przemarzaniem. Przechowywać i przewozić w temperaturze od +5°C do +30°C. Termin przechowywania w szczelnie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowania wynosi minimum 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

1 kg, 4 kg i 12 kg

ZUŻYCIE

ok. 1,35 kg/m² na 1mm grubości warstwy

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, suchych, chłodnych pomieszczeniach w temperaturze powyżej +5°C do +30°C. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.