Elewacyjna farba silikonowo-silikatowa – Farba Fasadowa SiSi

Farby Elewacyjne

Elewacyjna farba silikonowo-silikatowa Farba Fasadowa SiSi

Elewacyjna farba silikonowo-silikatowa – Farba Fasadowa SiSi

FARBA FASADOWA Si-Si to elewacyjna farba na bazie dyspersji, wypełniaczy mineralnych, pigmentów i modyfikatorów. Zawiera bioochronne środki powłokowe – formuła KOSBUDPROTECT. Przeznaczona do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej powłoki malarskiej na tynku elewacyjnym ACRYLIT Si-Si. Może być również stosowana na inne podłoża takie jak: mineralne tynki cienkowarstwowe (z wyjątkiem tynków silikonowych), tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne oraz we wnętrzach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Tworzy trwałe i elastyczne wykończenie powierzchni. Dostępna w systemie kolorowania KOSBUD COLOR SYSTEM.

Zużycie:

ok. 0,2–0,35 kg/m²

Paleta barw

Produkt punktowany w programie lojalnościowym:

ZASTOSOWANIE

FARBA FASADOWA Si-Si przeznaczona jest do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej powłoki malarskiej na tynku elewa­cyjnym ACRYLIT Si-Si. Może być również stosowana na inne podłoża takie jak: mineralne tynki cienkowarstwowe (za wy­jątkiem tynków silikonowych), tynki cementowe i cemento­wo-wapienne, wapienne oraz we wnętrzach nie przeznaczo­nych na stały pobyt ludzi. Tworzy trwałe i elastyczne wykoń­czenie powierzchni.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, pędzel, wałek malarski, lub pisto­let malarski.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być równe, czyste, suche, wolne od pyłów i środków obniżających przyczepność. Luźnie i łuszczące się warstwy bezwzględnie usunąć. Nierówności wyrównać i zaszpachlować. Ściany porosłe pleśnią i grzybami oczyścić uży­wając środka bioaktywnego BIOLIT. Kredujące i piaskują­ce podłoże wzmocnić środkiem gruntującym GRUNLIT-U lub GRUNLIT-G. W celu wyrównania chłonności i barwy podłoża zaleca się gruntowanie silikonowo-silikatowym gruntem pod­kładowym GRUNLIT Si-Si w kolorze farby.

Przygotowanie produktu:

Fabrycznie przygotowaną farbę dokładnie wymieszać przed aplikacją. Za każdym razem sprawdzić opis koloru na wiadrze, datę produkcji i numer szarży produkcyjnej. Zaleca się stoso­wanie na jednej powierzchni ściany farby z tym samym nume­rem partii produkcyjnej. Farby o różnych oznaczeniach wymie­szać ze sobą w większym, czystym pojemniku, przed malowa­niem.

Aplikacja

Do aplikacji farby przystąpić po dokładnym wyschnięciu i wy­sezonowaniu (minimum 3 dni od pełnego związania). Farbę nanosić równomiernie za pomocą pędzla, wałka lub narzę­dzia do natrysku, pracując bez przerw na całej wcześniej przy­gotowanej powierzchni. Kolejną warstwę farby nakładamy po minimum 6-8 godzinach od nałożenia warstwy poprzedniej. W okresach, gdzie wilgotność względna przekracza 65% czas wysychania może ulec wydłużeniu.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Prace wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i wilgotności względnej poniżej 75%. Nie na­leży nakładać farby na powierzchni silnie nasłonecznione. Do czasu pełnego wyschnięcia pomalowaną ścianę chronić przed opadami deszczu i spadkiem temperatury poniżej 0°C. Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamknąć. Nie do­puszcza się mieszania farby z innymi materiałami jak grunty, pigmenty i inne substancje oraz z podobnymi wyrobami in­nych producentów.

ZUŻYCIE

Około 0,20 – 0,35 kg/m²

PRZECHOWYWANIE

Należy przechowywać w suchym miejscu na paletach w orygi­nalnych opakowaniach, chronić przed wilgocią. Otwarte opa­kowania należy szczelnie zamknąć. Zalecane zużycie – w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Resztki produktu należy prze­lać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte prze­chowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiaderko 10kg, wiaderko 20kg.
Zbiorcze: paleta ofoliowana 440kg, 660kg,