Acelerant P

Materiały uzupełniające

Acelerant P

Acelerant P

ACELERANT P dodatek do tynków cienkowarstwowych powodujący wysychanie tynku w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nie ma negatywnego wpływu na obróbkę.

Zużycie:

50 ml (dwie miarki) na 25 kg

DAWKOWANIE

Tynk Akrylowy, Silikonowy i Silikatowy – 50 ml środka.

Ustaw butelkę w po­zycji pionowej, siłą nacisku na butelkę przelej 25 ml środka do dozownika. Dokładnie odmierzoną ilość prze­lej do 1 opakowania tynku 25 kg, czynność należy powtórzyć w celu dodania zalecanej ilości środka. Wymieszać mie­szadłem wolnoobrotowym. Tynk nakładać na ścianę bezpośrednio po wymieszaniu z ACELERANT P. Tynk wzbogacony do­datkiem nie nadaje się do przechowy­wania. Unikać napowietrzenia tynku. Nie rozcieńczać dodatkowo wodą. Przed dozowaniem środka należy wziąć to pod uwagę. Czas wysychania Przy tempera­turze ok. 20°C i wilgotności powietrza ok. 65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 14 godzin. W przypadku niższej tempe­ratury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie. Czyszczenie narzędzi Wodą, natychmiast po użyciu. Na­leży chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginal­nych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowa­nia: 24 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Resztki produktu należy prze­lać do jak najmniejszego pojemnika i szczel­nie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

ZASTOSOWANIE

Do tynków akrylowych, siloksanowych i silikonowych gdy potrzebu­jemy skrócenia czasu schnięcia tynku w nie­korzystnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. Zaleca się stosowanie gdy np. temperatura może spaść poniżej +5°C w czasie schnięcia tynku lub gdy wil­gotność powietrza wynosi powyżej 65%. Środek może skrócić czas wysychania tynku do ok. 40% (przy tych samych warunkach). Zaleca się stosowanie przy robotach tynkar­skich prowadzonych w okresie zagrożenia niewielkimi temperaturami ujemnymi (do -3°C) w przeciągu 12 godzin od nałożenia.

UTYLIZACJA

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia.

Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

BEZPIECZEŃSTWO

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302+352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

OPAKOWANIE

1 l