STYRLIT – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Wysokomodyfikowana masa bitumiczno-kauczukowa w postaci pasty o doskonałej przyczepności do betonu, ścian murowanych, drewna, płyt gipsowo-kartonowych itp. Dzięki własnościom tiksotropowym daje się nanosić na podłoża o skomplikowanych kształtach, dowolnych spadkach, powłoka nie spływa z pionowej powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże nie może być zmrożone ani oszronione. Musi być pozbawione luźnych cząstek, kurzu, ostrych występów i krawędzi. Spoiny i wszelkie braki w podłożu należy szczelnie wyspoinować i zaszpachlować stosując zaprawy mineralne.

NARZĘDZIA

Paca stalowa zębata i gładka, kielnia

SPOSÓB UŻYCIA

Wykonywanie hydroizolacji:

Masę nakładamy pacą lub kielnią, starając się zachować jednakową grubość (około 1 mm) nakładanej powłoki. Grubość nakładanej warstwy kontrolować poprzez kontrolę zużycia materiału. Masę nakładamy zawsze w minimum dwóch warstwach, nakładając następną warstwę w kierunku prostopadłym do warstwy poprzedniej. Pozwala to na uniknięcie błędów lub niedokładności wykonawczych. Każdą następną warstwę nakładamy po bardzo dobrym wyschnięciu warstwy poprzedniej (1 mm warstwy schnie ok. 24 godzin w temperaturze 23°C).

Przyklejanie płyt styropianowych:

Klejenie zaczynamy od dna wykopu. Masę Styrlit nakładamy punktowo na płyty styropianowe (8 – 10 placków na płytę 0.5 m2) i dociskając je ruchem kolistym układamy płyty do powierzchni podłoża. Czas wiązania jest uzależniony od warunków pogodowych i wynosi przeciętnie do 10-15 dni.

WARUNKI WYKONANIA

Prace wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +35°C. Do masy nie dodawać żadnych substancji. Nałożoną masę chronić przed intensywnym suszeniem i opadami atmosferycznymi.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 23°C ± 2°C i wilgotności powietrza 55 – 60%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie.

Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia i ewentualne zanieczyszczenia natychmiast zmyć wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, suchych pomieszczeniach (o temperaturze od +5°C do +30°C). Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

OPAKOWANIA

Jednostkowe: wiadro 10 kg lub 20 kg.
Zbiorcze: 440 kg lub 660 kg.