Impregnat TECHNICZNY do drewna

IMPREGNAT TECHNICZNY DO DREWNA OGRODOWEGO I BUDOWLANEGO

Ciekły, wodorozcieńczalny koncentrat służący do ochrony drewna przed grzybami powodującymi rozkład drewna oraz owadami – technicznymi szkodnikami drewna.

Produkt stosowany do zapobiegawczej ochrony drewna zarówno wewnątrz pomieszczeń (1 i 2 klasa użytkowania) jak i na zewnątrz pomieszczeń (3 klasa użytkowania).

Preparat można stosować w postaci 6% ÷ 15% roztworów. Wilgotność drewna powinna wynosić max. 25%. Zaimpregnowane drewno należy sezonować pod zadaszeniem przez minimum 72 godziny.

Dawka skutecznego działania biobójczego przy metodzie zanurzeniowej:

Klasa użytkowania 1:

Drewno pod zadaszeniem nie narażone na nawilżanie:                    75 g/m²

Klasa użytkowania 2:

Drewno pod zadaszeniem możliwość czasowego zawilgocenia:     75 g/m²

Klasa użytkowania 3:

Drewno narażone na działanie czynników atmosferycznych:          100 g/m²

Zalecane stężenie preparatu w kąpieli przeznaczonej do zanurzania drewna powinno wynosić:

Klasa użytkowania 1 i 2: 6% ÷ 10% wagowo (1250 ÷750 g roztworu/m2)

Klasa użytkowania 3: 15% wagowo (661 g roztworu/m2)

Sposób przygotowania roztworów roboczych:

Dokładnie wymieszać preparat, tak by był jednorodny w całej objętości. Aby otrzymać 1000 litrów roztworu roboczego o pożądanym stężeniu należy dodać preparat do wody w ilości podanej poniżej i dokładnie wymieszać.

Stężenie preparatu:                                 Koncentrat:                             Woda do obj. 1m³,tj. :

Roztwór 8%                                               ok. 80 l (80kg)                         ok.920 l

Roztwór 15%                                             ok. 150 l (150kg)                      ok.850 l

Podczas pracy z produktem wymagane są okulary ochronne i maski ochronne oraz odzież ochronna (kombinezony, rękawice ochronne z materiałów odpornych na działanie alkaliów i obuwie ochronne). Unikać zanieczyszczenia wyposażenia ochronnego.

Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz po pracy umyć ręce i odsłoniętą skórę. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać kontaktu z ubraniem. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczone rękawice powinny być czyszczone lub usuwane. Nie dopuścić, aby woda użyta do czyszczenia rękawic dostała się do gleby, wód powierzchniowych i kanalizacji.

Przechowywanie i transport:  

Przechowywać w bezpiecznym miejscu w oryginalnych, oznakowanych i zamkniętych pojemnikach w chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz, w miejscach niedostępnych dla dzieci. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie szczelnie zamknięte i przechowywane w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom. Unikać zrzutów do środowiska. Wszelkie wycieki zbierać do ponownego wykorzystania lub utylizacji.

Odpady produktu:

Odpad produktu jest odpadem niebezpiecznym, jeżeli to możliwe należy go odzyskać i zawrócić do produkcji. Nie utylizować razem z odpadami komunalnymi. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby. Utylizować zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami odnoszącymi się do niebezpiecznych odpadów chemicznych. Poddać unieszkodliwieniu wyłącznie w miejscach wyznaczonych, w instalacjach lub urządzeniach spełniających ustawowe wymagania.

Opakowanie:

Przekazać do utylizacji przedsiębiorstwom wyspecjalizowanym w utylizacji odpadów opakowaniowych. Popłuczyny po myciu opakowań dodawać do kąpieli roboczej lub traktować jak odpady produktu. Znak rodzaju materiału, z którego wykonano opakowanie umieszczono na nim podczas jego produkcji. Nie utylizować razem z odpadami komunalnymi. Poddać unieszkodliwieniu wyłącznie w miejscach wyznaczonych, w instalacjach lub urządzeniach spełniających ustawowe wymagania. Po wypłukaniu wodą opakowanie można oddać do producenta w celu ponownego wykorzystania.

Data ważności: 3 lata od daty produkcji; data produkcji podana na opakowaniu.

Zastosowanie:

  • drewno konstrukcyjne stosowane w budownictwie
  • drewno ogrodowe
  • deska tarasowa
  • drewniane elementy fasadowe itp.

Zalety:

  • wodorozcieńczalny
  • głęboka impregnacja
  • łatwa aplikacja

Wydajność: 0,5 l roztworu / 1 m2 drewna silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna

Aplikacja: zanurzenie / pędzel / natrysk. Nie aplikować poniżej 50C i wilgotności powyżej 85%.

Czas schnięcia: 3 godziny

Opakowania: 1 kg / 5 kg